Vi rekommenderar föräldrar att låta BVC sköta de vaccinationer som tillhör barnvaccinationsprogrammet, men eftersom det finns många som oroar sig efter tidigare debatter i media rörande samband mellan vaccination och autism vill vi gärna presentera en del fakta.

Vare sig mässling, påssjuka eller röda hund är harmlösa sjukdomar utan kan ge svåra, och i många fall icke behandlingsbara skador.

Röda hund ger fosterskador. Om en gravid kvinna får röda hund tidigt under graviditeten kan fostret få allvarliga defekter i bland annat ögonlins, inneröra, hjärta och det centrala nervsystemet.

Mässling är en mycket smittsam sjukdom och dödligheten är inte obetydlig, cirka 1 barn av 1000 smittade dör trots intensivvårds-behandling. Främst är det följdsjukdomarna hjärn- eller hjärnhinneinflammation (encefalit och meningit) som är farliga, och även lunginflammation är en vanlig och allvarlig komplikation. I världen dör årligen cirka 110 000 människor pga mässling. Även i Europa finns områden med så pass dålig vaccinationstäckning att såväl epidemier som dödsfall förekommer.

Påssjuka kan efterföljas av en hjärnhinneinflammation men även bukspottskörteln kan angripas. Påssjuka kan även göra unga män sterila då den ofta efterföljs av en testikelinflammation.

1998 publicerade den ansedda medicinska tidskriften Lancet en artikel av en forskare vid namn A J Wakefield som lät påskina att det fanns ett samband mellan vaccinationer och autism hos barn. Den 23:e februari 2004 gjorde Lancets redaktion något väldigt sällsynt i forskarvärlden – de återkallade artikeln och påpekade en rad oegentligheter kring dess uppkomst och påstådda slutsatser. Bland annat hade Wakefield mottagit pengar från en organisation som drev ett rättsfall i frågan, och det fanns även stora frågetecken vad gällde underlaget för studien, som för övrigt var baserad på 12 barn.

Det finns en mycket välgjord dansk studie från hösten 2002 (baserad på 537 303 barn) , som visar att det inte är någon förhöjd risk för autism hos barn som fått kombinationsvaccinet mot Mässling, Påssjuka och Röda hund (MPR), jämfört med icke-vaccinerade. Skillnaden mellan de undersökta grupperna går snarare åt andra hållet.

Ytterligare en som publicerades i den medicinska tidskriften Vaccine i maj 2014 och omfattar 1,25 miljoner barn, gav exakt samma resultat. I denna studie undersökte man förutom MPR även vaccinerna mot difteri, stelkramp och kikhosta och samtliga komponenter som ingår i nämnda vacciner. I en kommentar till studiens resultat skriver en av medförfattarna (Guy D. Eslick) följande:

”Our extensive international review found childhood vaccinations including measles, mumps, rubella, diphtheria, tetanus and whooping cough are not associated with the development of autism or an autism-spectrum disorder.

”Furthermore, our review found the components of the widely-used vaccines (thimerosal or mercury), nor the measles, mumps and rubella combination vaccines (MMR) are not associated with the development of autism or an autism-spectrum disorder.

Ovan nämnda virusinfektioner är sällsynta tack vare den allmänna vaccinationen. Genom att vaccineras skyddas dels det enskilda barnet, men risken för epidemiutbrott i samhället minimeras också, vilket skyddar t ex personer med nedsatt immunförsvar. Förutsättningen är att en majoritet (90%) av befolkningen har ett skydd.

Bilden nedan presenterar en bra sammanfattning (dock på engelska).

vaccines-and-autism-89a95934a2e5e6433d229e2f44ee4b8f

Peter Gutniak
Verksamhetschef
peter@vaccinationsgruppen.se
Mobil: 0709-609040