Många kunder har frågor om vaccin mot lunginflammation (eller rättare sagt vaccin mot pneumokocksjukdom), och för att underlätta den informationsöverföringen har jag skrivit en text som närmare redogör för vilka pneumokockvacciner som finns, vilket (eller vilka) som kostnadsfritt ingår i Smittskydd Stockholms årliga kampanj, hur dessa kan kombineras med varandra, samt varför det kan vara av vikt att tillse att man har ett skydd.

Ber om ursäkt om texten är en smula lång, men jag tror det är viktigt med en ordentlig genomgång.

Bakgrund:

Streptococcus pneumoniae är ett av de viktigaste bakteriella smittoämnen som drabbar människor. Bakterien, av vilka man identifierat ca 95 olika serotyper (varianter), ligger bakom mer än hälften av orsakerna till pneumoni, dvs lunginflammation, och förekommer i de övre luftvägarnas normalflora. Om man är 65 år eller äldre har man en ökad risk att drabbas av en pneumokockinfektion, och det är i sig en allvarlig sjukdom. Särskilt om den bakteriella infektionen blir invasiv och letar sig in i ett annars sterilt kroppsrum, exempelvis blod. Detta kan exempelvis ske om immunförsvaret är nedsatt. Den typen av pneumokockinfektion drabbar i stor utsträckning äldre individer, och 2017 anmäldes 1367 fall, varav 50% av dessa var 70 år eller äldre. 12% av de som insjuknade avled inom 30 dagar.

Vilka vacciner finns att tillgå?

I dagsläget finns det två olika vacciner på den svenska marknaden, och dessa skiljer sig åt på ett antal olika punkter.

  • Det ena heter Pneumovax och innehåller 23 av de serotyper som är vanliga orsaker till pneumokocksjukdom. Vaccinet är av en äldre typ, och det innebär bland annat att det inte ger upphov till så kallade minnesceller. Av den anledningen försvinner skyddet efter relativt kort tid, och ytterligare doser drar inte nytta av de tidigare. Man får alltså inte en förstärkande effekt med upprepade doser, utan resultatet kan istället bli att immunsvaret blir sämre. Och det är möjligt att det inte bara gäller Pneumovax, utan även för andra pneumokock-vacciner. Det är endast i väldigt speciella fall man kan rekommenderas ytterligare en dos av detta vaccin, då endast efter tidigast 5–7 år, och det kan exempelvis vara om man är multisjuk. Skyddet mot invasiv sjukdom är bra hos friska individer, men i takt med att man tar vaccinet i stigande ålder avtar effekten, och hos de som dessutom har kroniska sjukdomar är skyddseffekten mot pneumoni i princip obefintlig.
  • Det andra vaccinet heter Prevenar13 och innehåller som namnet antyder 13 av de serotyper som är vanliga orsaker till pneumokocksjukdom. 12 av dessa ingår i Pneumovax. Det är alltså ett ”smalare” vaccin, men har ett antal fördelar. Det är ett nyare vaccin, vilket innebär att det ger upphov till minnesceller, men också att det minskar risken för kolonisering (att bakterier får fäste i kroppen) av pneumokockbakterien. Skyddseffekten av detta vaccin är bättre än Pneumovax vad gäller invasiv pneumokocksjukdom, och det är också det enda vaccinet som bevisligen ger ett skydd mot lunginflammation. Detta vaccin ges idag även till barn inom ramen för barnvaccinationsprogrammet, vilket har medfört att de serotyper som ingår inte sprids i samhället i lika stor omfattning som tidigare. Behovet av boosterdoser av detta vaccin är inte fastställt, men vad vi vet idag så bör det räcka med en spruta.

Den årliga kampanjen från Smittskydd Stockholm (senast 191117 – 200229)

Med anledning av att samhällsbördan är tämligen påtaglig vad avser influensa och pneumokocksjukdom så har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att personer i vissa definierade riskgrupper erbjuds vaccination mot dessa. I rekommendationerna framgår bl.a. vilka grupper som bör vaccineras och med vilken typ av vaccin. Rekommendationerna kan dels utgöra ett underlag i regionala och lokala beslut om hur vaccinationer mot pneumokocker kan erbjudas, dels ge enskilda läkare stöd i bedömningen av vilka patienter som bör erbjudas vaccination.

Smittskydd Stockholm har beslutat att i normalfallet ska riskgrupper av typen +65 år och utan kroniska sjukdomar eller andra typer av tillstånd eller diagnoser kostnadsfritt endast erbjudas influensavaccin samt pneumokockvaccinet Pneumovax, för att erhålla ett brett skydd. Deras inställning motiveras med en tveksamhet till den hälsoekonomiska konsekvensen av ett tillägg av Prevenar13 till så stora patientgrupper.

Vaccinernas inbördes relation

På grund av vaccinernas ”konstruktion” och hur de fungerar, så måste man observera vissa regler vad avser hur de tas i förhållande till varandra. Annars riskerar man att drastiskt minska effekten, vilket inte är gynnsamt, vare sig ekonomiskt eller på annat sätt. Om man inleder med Pneumovax (det äldre vaccinet) så måste man vänta ett år innan det är rekommenderat att ta det nyare vaccinet; Prevenar13. Om man å andra sidan väljer att göra tvärtom, dvs börja med Prevenar13, så räcker det med åtta veckors intervall mellan doserna, vilket innebär att man under en och samma säsong kan se till att erhålla ett så brett skydd som är möjligt idag.

Som beskrivet ovan under Vacciner som finns att tillgå så finns det en annan fördel med att förfara på det senare sättet. Prevenar13 ger nämligen upphov till minnesceller, vilket gör att man efter att ha tagit Pneumovax som ett komplementvaccin erhåller en förstärkande effekt på de gemensamma serotyperna, vilket man inte uppnår om man gör tvärtom.

Hur ska man göra då?

Som beskrivet i rubriken Bakgrund så är det av vikt för den enskilde att om möjligt skydda sig mot riskerna. Samtidigt är det en ekonomisk belastning som inte är att förakta om man väljer att även ta det vaccin som man måste bekosta på egen hand; Prevenar13, vilket i dagsläget kostar 850 kr. Det leder oss ofrånkomligen till hur vi som vaccinationsmottagning kan göra för att hantera dessa rätt komplexa frågor. En del betalar gärna, och andra ställer sig mer tveksamma och vill fundera på saken. Vi ser det som att det är upp till var och en att besluta om vilket värde de sätter på sin hälsa och lägger inga som helst värderingar i det. Men samtidigt får vi inte fungera som ett torrt språkrör för andra, utan ser det som vår plikt att med fakta och vetenskapliga studier som fond informera våra kunder om vilka möjligheter som erbjuds.

Kan man kombinera dessa vacciner med andra vaccin?

Ja, det går alldeles utmärkt. Bägge dessa vacciner är avdödade, vilket innebär att de kan ges oberoende av andra vacciner.

 

Peter Gutniak
Verksamhetschef
peter@vaccinationsgruppen.se
Mobil: 0709-609040